Send Your Messages

Customer Support

ALO Technology Sole Co.,Ltd
No.164, Samsenthai Rd, Kaoyord Village, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: 021 253130
030 5399947
030 5399948

ຮ້ານ ວັນຊະນະໂມບາຍ

ບ້ານ ນ້ອຍຊຽງດາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ

ໂທ: 020 78759596, 030 9743104

ຮ້ານ Newshop

ບ້ານ ດົງໂດກ  , ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ

ໂທ: 020 54972828

ຮ້ານ ABC Computer

ບ້ານ ດົງໂດກ  , ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ

ໂທ: 020 54594189, 020 56518628

ຮ້ານ Dogdong

ບ້ານ ດົງໂດກ  , ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ

ໂທ: 020 52222218

ຮ້ານ OS Computer

ບ້ານ ທົ່ງກາງ   ,ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 020 23999136

ຮ້ານ ຕົ້ນ ໂມບາຍ

ບ້ານ ໜອງແຫ້ວ ,ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ

ໂທ: 020 55589829

ຮ້ານ LAO LB Mobile world

ບ້ານ ສີເກີດ ,ເມືອງ ນາຊາຍທອງ , ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 020 58385000

ຮ້ານ ປະຕູໄຊ

ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ

ໂທ: 020 56118999

ຮ້ານ ຂວັນເງິນ

ບ້ານ ຊຳເກດ, ເມືອງ ສີໂຄດ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ

ໂທ: 030 5885881

ຮ້ານ Elsa  Mobile Phone

ບ້ານ ສົມສະຫວັນ  ,ເມືອງ ໄຊທານີ , ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 020 99888116, 020 99888114

ຮ້ານ Kavin Computer

ບ້ານ ທົ່ງກາງ   ,ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 020 58224447

ຮ້ານ ແສງຈັນ

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ

ໂທ: 030 5893888, 020 54553999

ຮ້ານ Kai Mobile Phone

ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ ,ເມືອງ ໄຊເສດຖາ , ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 020 99938988

ຮ້ານ Lar Mobile Phone

ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ ,ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ  , ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 020 78830220

ຮ້ານ Aong Mobile Phone

ບ້ານ ໄຮ່ຄໍາ ,ເມືອງ ໄຊເສດຖາ  , ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 020 56666034 , 020 23003456

ຮ້ານ Joy Mobile

ບ້ານ ຊົງເປື່ອຍ ,ເມືອງ ນາຊາຍທອງ , ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 030 9999021

ຮ້ານ Ayoun  Moblie

ບ້ານ ໜອງສະ  ,ເມືອງ ນາຊາຍທອງ , ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ໂທ: 020 99805552, 030 9993321

ຮ້ານ ອາຈ້າງ ໂມບາຍ

ຕະຫລາດເຊົ້າມໍ (ໃໝ່)

ໂທ: 030 5952447

ຮ້ານ ສັນ ໂມບາຍ

ຕະຫລາດເຊົ້າມໍ (ເກົ່າ)

ໂທ: 020 52226582

ຮ້ານ ປຸ້ຍ  ໂມບາຍ

ຕະຫລາດເຊົ້າມໍ (ເກົ່າ)

ໂທ: 020 99877778

ຮ້ານ ປາລະມີ ໂມບາຍ

ຕະຫລາດເຊົ້າມໍ (ເກົ່າ)

ໂທ: 020 55119665

ຮ້ານ ພຸຸດ ໂມບາຍ

ຕະຫລາດເຊົ້າມໍ (ເກົ່າ)

020 98885856